TOVE logo

Tukijat

Toejoen Veikot ry kiittää kaikkia kenttähanketta tukeneita!

Raine Ylikoski
Finnboom oy Tiisala
Matti Anttonen
Mikko Hietanen
Jasu Pohjola
Jonne Pohjola
Maarit Salomäki
For Corporate Finance Oy
Jyrki Salomäki
Onni Nevala
Timo ja Topi Grönroos
Aapeli Nevala
Tomi Leivo-Jokimäki
Annika Rauhanen
Kimmo ja Emma Kousa
Petri Viljanen
Olli Tuominen
Pia Heikkilä
Juha Lehtikangas
Juha Lindström
Jere Wessman
Kaisa Harjunpää
Timo Harjunpää
Timo Walli
Marko Viitanen
Alex Saukko
Pallo-Iirot Pallo-Iirot
Johannes Nynäs
Risto Peltomäki
Panu Laine
Pasi Lehtinen
Ville Sopenkivi
Janne Savolainen
Teollisuusasennukset ASPE Oy Teollisuusasennukset ASPE Oy
Dani Österlund
Santeri Sundelin
Arto Nevala
Soila Ojanen
Enial Oy
Enni Nevala
Elma Nevala
Juho Simojoki
Jaana Saksi
Samu Saksi
Terttu Pörsti
Tapio Pörsti
Miesvoimisteluryhmä Näppärät
Juha Koskelo
Mikko Kieloaho
Taksipalvelu Tapio oy Petteri Tapio
Reunasen Upan klaani
Sami Viitasaari
Jani Vettenranta
Mika Grönman
Jarkko Salomäki
Seppo Peltomäki
Klaus Ruotsalainen
Ossi Weckström
Olli Orvasto
Asianajotoimisto Viinikkala Ylikoski Ky
Asianajotoimisto Viinikkala Ky
Asianajotoimisto ViinikkalaYlikoski Ky Ky
Asianajotoimisto Viinikkala Ylikoski Ky
Leena Peltomäki
Rinta-Joupin Autoliike Oy
Jussi Rantala
Vesa Heikkilä
Samuli Heikkilä
Aleksi Heikkilä
Jukka Ruoho
Pekka Välilä
Santeri Hietanen
Timo Räikkönen
Kauppari 7
Timo Sirén
Pekka Sirén
Mikko Urho
@kauppari07 Turun Nappulaliiga
Jesse Laaksonen
Jone Vallin
Outi Nordenswan
Niklas Nordenswan
Elias Nordenswan
pasi laitinen
Katja Laitinen
Eveliina laitinen
Jenna laitinen
Olli-Pekka Lammi
Satu Myllymäki
Harri Lehtonen
Olli Ceder
Heikki Sookari
Susanna Hietanen
Samuli Laine
Oskari Rantala
Nella Rantala
Anneli Grönlund
Veli-Pekka Pörsti
Tomi Mikola
Akseli Ylikoski
Tommi Levola
Toni Eriksson
Raimo Ylikoski
Kalle Ala-Hongisto
Kaj-Markus Rantala
Mari Hietanen
Anssi Herrala
Ilkka Herrala
Jarkko Viljanen
Tommi Heinonen
Teijo Reunanen
Timo Furuholm
Tiina Furuholm
Tuuli Furuholm
Topi Furuholm
Tommy Nordenswan
Ruosniemen Visa
Mikko Sirén
Anton Ylikoski
olli lampikoski
Maalausliike Tuomikoski Oy
Polartherm Oy
Porin Vuokralukaali Oy
Vehmasputki Oy
Janne Marmela
Markus Marmela
Marianne Marmela
Jessica Hård
Niklas Vaitiniemi
Pihlavan työväen urheilijat ry Uintijaosto
Meri-Porin Uinnin tuki ry
Juuso Jusi
Jussi Viljanen
Marko Haviala
Porin Eko-Rakennus Oy
Anonyymitukija
Johanna Laine
Ville Santanen
Arttu Limnell
Juha-Pekka Sopenkivi
Taisto Levola
Travelinman Travelinman
Jyrki Kartastenpää
Ideal Keittiöt Oy
BBLogistics Oy
Autopesula Vähä-Ruka
R Y
Ilkka Laurila
Aarni Laurila
Olavi Laurila
Marjut Puputti-Laurila
Auto Oy Vesa-Matti
UPA
Pyörä-Nurmi Oy
Juha Ståhle
Marjo Keski-Heikkilä
Annaleena Heinimäki
Hannu Viertonen
Tuomas Männistö
Minna Männistö
Petri Männistö
Paula Männistö
Heikki Männistö
Marja-Liisa Saarinen
Ville-Pekka Ruusu
Mika Kynäslahti
Heikki Kynäslahti
Joona Orava
Kasperi Orava
Valtteri Orava
Matilda Orava
Astora Rakennus oy
Leena Leppihalme
Elina Palojärvi
Raimo Leppihalme
Pasi Tammisto
Päivi Tammisto
Elina Siren
Titus Siren
Julius Siren
Tove 7
Tove07 -
Tarja Brenner
annina vaetoja
Sulo -
Mari Tähtinen
Leena Koskinen
Juha Korkeakoski
Aleksi Rimpiläinen
Juhani Hietanen
Dolce Affare Oy
Kalle Santanen
Konsta Pörsti
Eetu Södergren
Jarno Palomäki
Atte Perkaus
Sami Peltoniemi